Prestatiemanagement met bewezen stuurmodel

ondersteund door software

Je weet zeker dat jouw corporatie efficiënter kan werken en dat verbeteringen haalbaar zijn in alle lagen van de organisatie. Maar hoe start je hiermee?

Hoe zorg je er voor dat je pijnpunten boven tafel krijgt en deze vervolgens omzet in succesvolle verbeterplannen? En hoe zorg je ervoor dat dit een continu proces is in plaats van een eendagsvlieg waar niemand het daarna meer over heeft?  

Bij A-Result hebben we hier in samenwerking met o.a. woningcorporatie Stadlander goed over nagedacht. We hebben een stuurmodel ontwikkeld “De Barometer” dat voor alle corporaties toepasbaar is. Dit stuurmodel maken  we inzichtelijk  met onze “TREND” software.

Strategische doelen en operationele activiteiten

“De Barometer” is een stuurmodel dat streefcijfers en resultaten continu met elkaar vergelijkt. Alle niveaus in de organisatie zijn aan elkaar gerelateerd. Zo is direct duidelijk welke praktische aanpassingen op de werkvloer ervoor moeten zorgen dat een strategische doelstelling van het management behaald wordt.
 

Op ieder moment inzicht met “ TREND ”

Een model betaalt zich pas uit als het praktisch toepasbaar en onderdeel van de dagelijkse gang van zaken is. Dit faciliteert A-Result met haar “TREND” software. Doordat de benodigde informatie iedere dag automatisch ontsloten wordt uit verschillende bronsystemen is TREND altijd up-to-date. Je kunt het bekijken op een PC , tablet of telefoon. Het geeft voor alle lagen van de organisatie de informatie die voor hún van belang is.
 

Stadlander

Ontwikkelingspartner voor de Barometer

Met 15.000 woningen richt Stadlander zich op een totaalaanpak van buurten, wijken en kernen in West Brabant en Tholen. Het gaat de corporatie dus niet alleen om de kwaliteit van de 15.000 woningen, maar ook om het sociaal en economisch leefklimaat. Dit realiseren zij door een financieel gezonde en stabiele organisatie te zijn die zijn verantwoordelijkheid voor huisvesting regionaal benadert maar sterk lokaal verankerd is.

Over de Barometer
Wim Zaal, controller bij Stadlander heeft de Barometer ontwikkeld. Met behulp van de Barometer heeft Stadlander op elk niveau in de organisatie (RvC, directie/management en operationeel) inzicht in de prestaties. Op basis hiervan kan Stadlander gericht sturen op prestatieverbeteringen.